The page of Różewicz, Tadeusz, Slovak Reception

Image of Różewicz, Tadeusz
Różewicz, Tadeusz
(1921–)

Reception

Poézia Tadeusza Różewicza je záznamom skúsenosti traumy, skúsenosti takej hlbokej a všeobjímajúcej, že vypaľuje nezmazateľné znamenie na každom myšlienkovom akte, na každej chvíli, každom geste - biľagom minulosti je poznačený každý okamih; neexistuje chvíľa slobodná, pozbavená zodpovednosti za to, čo uplynulo; Różewicz vlastne ani nehľadá oslobodenie od času, ani sa nesťažuje na beznádejnosť takéhoto počínania;

ak majú Różewiczove opisy a diagnózy negatívny charakter - keďže sa nemožno odpútať od minulosti, vedomie nesie jej biľag - práve táto negatívnosť je vždy chápaná v súvislosti s určitou autentickou skúsenosťou, ktorá fakticky vracia silu a význam básnickej výpovedi; básnik pred nami odkrýva nezvyčajné napätie vyrastajúce z konfliktu viery a ničoty, nádeje a zúfalstva, minulosti a pokusov o jej vymazanie.

Najnovšia Różewiczova básnická knižka Profesorov nožík je vlastne rozprávaním o pamäti, ktorá akoby nedovoľovala súčasnosti narodiť sa - pravdaže, súčasnosť je v týchto básňach prítomná, a to markantne, ako keby sa ju básnik usiloval chytiť pri čine, vo chvíli, keď sa deje.

Relatívne čerstvá básnická zbierka Tadeusza Różewicza vyšla v Poľsku v roku autorových osemdesiatín (2001) a patrí jednoznačne k vrcholom jeho tvorby; o niekoľko desiatok strán (po niekoľkých výberoch z tvorby) zmenšuje aj dlh, ktorý máme voči tomuto autorovi na Slovensku.

 

Karol Chmel (s pomocou Jacka Gutorowa)

 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap